Veelgestelde vragen klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is op 10 juli 2018 gepresenteerd. In 2050 moet de gebouwde omgeving CO2-neutraal zijn. Om de doelen te halen, moet de utiliteitsbouw in snel tempo worden verduurzaamd. Onderstaand treft u antwoorden aan op een aantal veel gestelde vragen rond het Klimaatakkoord.

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het Klimaatakkoord voor uw bedrijf

Wat verandert er voor mijn bedrijf met dit Klimaatakkoord?
De uitvoering van het akkoord gaat vanaf januari 2019 van start. De komende jaren mogen er nog altijd cv-ketels worden geplaatst en onderhouden. Wel neemt de vraag naar duurzame technieken, zoals warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers toe. Door u goed te laten adviseren en op de hoogte te stellen van de plannen die uw gemeente/regio uiterlijk in 2021 vaststelt, kunt u slim inspelen op de ontwikkelingen.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de normering van woningen, gebouwen en klimaatinstallaties. Verduurzaming wordt aantrekkelijker dankzij onder meer gebouwgebonden financiering, verschuiving van de Energiebelasting en product- en procesinnovatie.

Op de langere termijn neemt het aantal gasgestookte verwarmingsinstallaties af. Steeds meer woningen en gebouwen worden voorzien van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, warmtenetten of duurzame gasnetten. Wees daarom voorbereid bij vervanging van bijvoorbeeld de cv-ketel. Naast kennis van duurzame energietechnieken, hebben onze medewerkers kennis van wet- en regelgeving en optimaal benutten van fiscale mogelijkheden.

Wat als ik toe ben aan cv-ketelvervanging?
Ook de komende jaren worden er nog cv-ketels vervangen en onderhouden. U kunt dus een nieuwe cv-ketel laten plaatsen. Wel zal de cv-ketel steeds vaker worden gecombineerd met een duurzaam alternatief, zoals een hybride warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen. Let op of de gemeente een alternatieve energiedrager voor uw wijk bekend heeft gemaakt. Gemeenten komen uiterlijk in 2021 met plannen voor de toekomstige warmtevoorziening. Dat is er zicht op de termijn waarop de gasgestookte cv-ketel in een bepaalde wijk of regio zal verdwijnen.

Komt er een verplichting om de cv-ketel altijd te combineren met een hybride warmtepomp of andere duurzame optie?
Nee, die verplichting komt er komende jaren niet. In 2021 zal geëvalueerd worden of aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitfasering van aardgas te bespoedigen. Naar verwachting zal de aardgasgestookte cv-ketel als enige vorm van warmtevoorziening op termijn wel verdwijnen. De combinatie van duurzame techniek en een cv-ketel kan de CO2-uitstoot met de helft reduceren.

Wie betaalt en wie benut?
Maatschappelijk en commercieel vastgoed wordt energiezuiniger door toepassing van monitoring en beheersystemen op basis van het werkelijk energieverbruik. Bedrijven zijn al verplicht meer informatie aan te leveren over het energieverbruik. De komende periode wordt benut om data te verzamelen over het werkelijke energieverbruik van bedrijven. Op basis hiervan komt er een nieuwe normering die uiterlijk 1 januari 2021 van kracht wordt.

Er komt voor deze normering een onderscheid tussen het gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden energieverbruik. Zo is het voor de eigenaar, gebruiker en handhaver duidelijk wie verantwoordelijk is voor de benodigde investering. Gebouwgebonden energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. De onderliggende rekensystematiek wordt verbeterd waardoor deze beter het daadwerkelijke energieverbruik weergeeft. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven beter gaan monitoren. Het niet-gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd binnen de Wet Milieubeheer.

Wat is gebouwgebonden financiering?
De lening voor de verduurzaming is gekoppeld aan het gebouw in plaats van aan de eigenaar of bewoner. Dat betekent dat de resterende schuld bij verkoop automatisch overgaat op de nieuwe eigenaar. Terugbetaling wordt afgestemd op de maandelijkse energiebesparing en de levensduur van maatregelen. Het grote voordeel is dat de aflossingstijd van de lening daardoor lang kan zijn en de rente laag. Dat betekent geen restschuldrisico en lage maandlasten voor de lening.

Waarom verandert de energiebelasting?
Om de overstap op duurzame verwarming te stimuleren, gaat de energiebelasting op aardgas stapsgewijs omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit omlaag. Zo verdienen bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen of warmtenetten zich sneller terug.

Komt er subsidie om van het gas te gaan of om zelf duurzame energie op te wekken?
Komend najaar wordt onderzocht of en hoe een continuering van de Energieprestatievergoeding (EPV), SDE+/ISDE-regelingen of andere fiscale regelingen en subsidies die bij kunnen dragen aan snellere verduurzaming. Om een vliegende start te maken met duurzame warmtevoorziening wordt veel verwacht van woningcorporaties. Zij gaan als startmotor van de warmtetransitie woningen transformeren naar aardgasvrij. In ruil daarvoor verwachten de corporaties wel een aanzienlijke belastingverlaging.

Waarom steekt Van Hout veel energie in het akkoord?
De klimaatdoelen van Parijs betekenen onder meer dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De leden van UNETO-VNI, waaronder Van Hout, weten dat ze een belangrijke rol spelen in deze energietransitie. Er komt steeds meer vraag naar (kennis over) duurzame technieken. Tegelijkertijd levert een prominente bijdrage aan de energietransitie een krachtig en groen imago op. Dat is weer belangrijk om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek.

Veel gestelde vragen over het Klimaatakkoord zelf

Wat is het Klimaatakkoord?
In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Zo ontstaat ook draagvlak: we hebben elkaar nodig om klimaatdoelstellingen te halen en daarom moeten zoveel mogelijk mensen achter het akkoord staan.

Wat is het doel van het Klimaatakkoord?
Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide CO2. Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Daarover moeten in het Klimaatakkoord door alle partijen afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten invulling en aanleiding geven om dat doel te behalen.

Wanneer moet het Klimaatakkoord klaar zijn?
Op 10 juli hebben alle betrokken partijen afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Deze afspraken moeten ze vervolgens in de tweede helft van het jaar uitwerken in concrete plannen. Die concrete plannen samen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen. Daarmee is er een overlap met het eerste Energieakkoord. Doelen en afspraken die daarin gemaakt zijn blijven staan.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken ook echt nagekomen worden?
Onderdeel van de gesprekken van het Klimaatakkoord is dat de partijen met een voorstel komen voor de controle op de uitvoering van de afspraken (borging). Bij het huidige Energieakkoord is dat de borgingscommissie, die staat momenteel onder leiding van Ed Nijpels. De borgingscommissie volgt de uitvoering van de gemaakte afspraken en bepaalt of er extra maatregelen nodig zijn. Een dergelijk systeem moet ook voor het Klimaatakkoord opgezet worden.

Wie organiseert het Klimaatakkoord?
Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft het doel vastgesteld en de onafhankelijke voorzitters van de tafels een opdracht gegeven. De voorzitters van de tafels en het Klimaatberaad zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze hun opdracht uitvoeren. Voorzitter voor de gebouwde omgeving is de oud-voorman van de PvdA, Diederik Samsom.

Waar gaat het Klimaatakkoord wel en niet over?
In het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt om 49% broeikasgasreductie te realiseren. Het kabinet heeft daar in het Regeerakkoord ideeën voor afgesproken, maar partijen mogen met betere ideeën komen. Alle ideeën mogen dus besproken worden, en worden voorgelegd ter goedkeuring via de Minister aan de Tweede Kamer. De enige onderwerpen waarvan het kabinet heeft gezegd dat ze niet ter discussie staan, zijn:

  • de nationale doelstelling van 49% en de reductieopgave in megatonnen die daaruit voortvloeit;
  • de vanuit de overheid beschikbare financiële middelen;
  • het stoppen van elektriciteitsproductie met kolen, uiterlijk in 2030;
  • de minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitsopwekking.

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en het Energieakkoord?
Het Energieakkoord werd gesloten op 6 september 2013 door 47 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. Dit akkoord bevat afspraken voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Het akkoord was een initiatief van de SER en moest zorgen voor een inhaalslag van Nederland op het gebied van duurzame energie.

Het Klimaatakkoord is een initiatief van het kabinet en bouwt voort op het Energieakkoord. Het is een uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. Daar heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. Anders dan het Energieakkoord, heeft het Klimaatakkoord één centraal doel: CO2-reductie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar energievoorziening, maar naar alle broeikasemissies. Daarom zitten er bij dit akkoord ook veel meer partijen aan tafel.

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en de Klimaatwet?
Op dit moment werken zeven politieke partijen in de Tweede Kamer aan de zogenoemde Klimaatwet. Het wetsvoorstel legt vast met hoeveel Nederland de CO2-uitstoot terugdringt in 2030 en 2050. Een Klimaatwet geeft iedereen (burgers en bedrijven) zekerheid over de weg die Nederland inslaat.

De gesprekken over het Klimaatakkoord moeten leiden tot concrete maatregelen waarmee Nederland het doel om de CO2-uitstoot in 2030 vrijwel te halveren, waarmaakt.

Hoe komt het Klimaatakkoord tot stand?
Het kabinet heeft zes onafhankelijke voorzitters aangesteld en de opdracht gegeven om met zoveel mogelijk partijen het Klimaatakkoord te sluiten. De voorzitters hebben allemaal een eigen aanpak, maar allemaal willen ze uiteindelijk dat alle partijen gezamenlijke afspraken maken. Met die afspraken moet duidelijk worden wat iedereen gaat doen om het doel van 49% reductie te halen. Alle partijen werken vanuit hun eigen belangen mee aan het uitwerken van deze afspraken.

Wie gaat de transitie betalen?
De kosten moeten we als samenleving, bedrijven en burgers, betalen. Hoe de kosten verdeeld moeten worden is uiteindelijk aan de politiek. Het kabinet kijkt elk jaar wat diverse maatregelen betekenen voor de koopkracht. Dan gaat het over alle beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en ook de effecten van het Klimaatakkoord. Op basis daarvan bepaalt de politiek hoe het omgaat met de verdeling van de lasten voor burgers.

Gaat het Klimaatakkoord banen kosten of opleveren?
Bij de overstap die we moeten maken gaan in sommige sectoren onvermijdelijk banen verloren; neem de kolensector. In de installatiebranche komen er juist nieuwe banen bij, bijvoorbeeld voor het CO2-neutraal maken van woningen en gebouwen.

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.